Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2020.05.05 12:02

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Užsienio valstybėje gyvenantis asmuo, kuris planavo iš Lietuvos Respublikos išvykti trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau, apie gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigas užsienio valstybėse.

Pilnamečiai asmenys gyvenamosios vietos pakeitimą išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui gali deklaruoti naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu, jeigu tenkina vieną iš šių sąlygų:

 • turi naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais (ši kortelė išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d.);
 • yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų ar kredito įstaigos internetinės bankininkystės sistemos vartotojas (AB SEB bankas, AB Swedbank, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, AB Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Citadelė bankas, UAB „Medicinos bankas“, Lietuvos kredito unija);
 • turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro;
 • turi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Telia“, UAB „TELE2“ išduotą mobilų el. parašą.
   

Gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka

Asmenys, vyresni nei 16 metų, prašymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pateikia asmeniškai.

Asmens iki 16 metų amžiaus gyvenamosios vietos deklaraciją užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų.

Asmuo laikomas deklaravęs gyvenamosios vietos pakeitimą, nuo deklaracijos pateikimo asmeniškai dienos.

Dalis konsulinių paslaugų (dokumentų dėl paso išdavimo/keitimo priėmimas, konsulinių pažymų dėl šeiminės padėties, gyvenamosios vietos išdavimas) atliekamos tik savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravusiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Asmuo, norintis deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimą, Lietuvos Respublikos ambasadai Nur Sultane turi pateikti:

 • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • jeigu kartu gyvena nepilnamečiai vaikai iki 16 metų – jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nepilnamečio asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas;
 • užpildytą prašymą dėl gyvenamosios vietos deklaracijos.

Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

 

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.

Jeigu Jūs iš Lietuvos Respublikos išvykote trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, tačiau užsienio valstybėje likote ilgiau kaip 6 mėnesius, išvykimą iš Lietuvos galite deklaruoti:

Pakeitusiais gyvenamąją vietą nelaikomi:

 1. diplomatai ir kiti LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir tarptautinėse organizacijose dirbantys asmenys, ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą jų darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
 2. asmenys, atliekantys tikrąją karo tarnybą;
 3. asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
 4. nuolatinės studijų formos studentai mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu;
 5. asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose;
 6. jūrininkai, dirbantys plaukiojančiuose jūrų laivuose.

SVARBU:

Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.

Deklaraciją asmeniškai pateikia:

 • asmuo, deklaruojantis savo gyvenamąją vietą;
 • nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta (tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo sprendimu), arba globėjas (rūpintojas) ar teisėtas atstovas;
 • nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
 • nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
 • asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), deklaraciją pateikia globėjas (rūpintojas), socialinės paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Jeigu kartu su Jumis gyvena ir Jūsų nepilnametis vaikas, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas, jo vardu turi būti pateikta atskira deklaracija, kurią užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų (įtėvių).

Jeigu Jūsų nepilnametis vaikas likęs gyventi Lietuvoje, teikiant deklaraciją vienas iš užsienyje gyvenančių vaiko tėvų turi pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Pateikiami dokumentai:

 • Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstant ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui (pildoma ambasadoje). Jei teikiama paštu – užpildytą ir pasirašytą Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
 • gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą – kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Nepilnamečio Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas;
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.

Paštu teikiant deklaraciją būtina pateikti pridedamų dokumentų notarine arba jai prilyginta tvarka patvirtintas kopijas. Elektroniniu paštu pateikti prašymai dėl išvykimo iš Lietuvos deklaravimo nepriimami.

Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

Naujienlaiškio prenumerata