Artimiausi renginiai

Temos

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta 2018.09.28 13:32

Bendra informacija apie Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba buvo įkurta 2006-03-15 Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 60/251 ir pradėjo veikti 2006 m. birželio mėnesį. Ji pakeitė anksčiau veikusią Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisiją. Žmogaus teisių taryba (ŽTT) yra pagrindinė JT institucija, atsakinga už žmogaus teisių apsaugą ir skatinimą visame pasaulyje bei reagavimą į žmogaus teisių pažeidimus. Ji turi mandatą svarstyti visus tematinius žmogaus teisių klausimus ir situacijas valstybėse, kurios reikalauja ŽTT dėmesio.

ŽTT narėmis valstybės renkamos 3 metų kadencijai slaptu balsavimu JT Generalinės Asamblėjos narių balsų dauguma regioninių grupių pagrindu. Žmogaus teisių tarybą (ŽTT) sudaro 47 narės.

Lietuvos veiklos prioritetai Žmogaus teisių taryboje

Lietuva nėra ŽTT narė ir jos veikloje dalyvauja kaip stebėtoja. Stebėtojo statusas Žmogaus teisių taryboje suteikia mažesnes galimybes veikti. Tačiau būdama ES nare Lietuva priklauso vienai aktyviausiai ŽTT veikiančių grupių.

Lietuva aktyviai pasisako šiais klausimais:

  • moterų teisių ir smurto prieš moteris,
  • išraiškos laisvės,
  • Žmogaus teisių pažeidimų ginkluotų konfliktų zonose,
  • Žmogaus teisių gynėjų,
  • Asociacijos ir susirinkimų laisvės,
  • žurnalistų saugumo.

Lietuva kartu su JAV, Čekija, Indonezija, Nigerija, Maldyvais ir Meksika priklauso rezoliucijos dėl susirinkimų ir asociacijos laisvių rengėjų grupei ir nuo 2010 m. periodiškai priėmimui teikia rezoliuciją įvairiais šio klausimo aspektais.

Žmogaus teisių padėties atskirose valstybėse klausimais Lietuva ES tarpe yra viena aktyviausių rėmėjų žmogaus teisių padėties Baltarusijoje, Ukrainoje klausimais, taip pat nuolat remia Sakartvelo (Gruzijos) pastangas, kai ŽTT darbotvarkėje keliami žmogaus teisių padėties Abchazijoje ir Pietų Osetijoje klausimai. Lietuvos iniciatyva nuo 2012 m. aktyviai vystomas ES ir Rytų Partnerystės valstybių dialogas bendradarbiavimo ŽTT darbotvarkės klausimais.

Lietuvos kandidatavimas į JT Žmogaus teisių tarybą 2022-2024 m.

Lietuva kandidatavo į ŽTT pirmuosiuose 2006 m. gegužės 9 d. vykusiuose rinkimuose, bet nebuvo išrinkta. Lietuva kandidatuoja į ŽTT 2022-2024 m. kadencijai, rinkimai vyks 2021 m.

Pagrindiniai narystės tikslai išlieka tie patys, kuriais Lietuva vadovavosi per pastarąjį dešimtmetį, dalyvaudama Žmogaus teisių tarybos darbe kaip stebėtoja bei būdama JT Saugumo tarybos nenuolatine nare:

  • visuotinė žmogaus teisių apsauga ir mechanizmų, susijusių su žmogaus teisių apsauga, stiprinimas Jungtinių Tautų bendroje veikloje;

  • atvirų ir laisvų pilietinių visuomenių apsauga ir skatinimas; individų ir pažeidžiamų asmenų grupių teisių apsauga;

Visuotinė periodinė peržiūra (UPR)

Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmas buvo įkurtas JT Generalinės Asamblėjos 2006-03-15, remiantis 60/251 rezoliucija, su kuria buvo įsteigta ir JT Žmogaus teisių taryba. Tai unikalus bendradarbiavimo procesas, kurio dėka iki 2011m. spalio buvo peržiūrėta žmogaus teisių situacija visose 193 JT valstybėse narėse. UPR tai vienas iš pagrindinių JT Žmogaus teisių tarybos mechanizmų, primenančių valstybėms jų atsakomybę gerbti ir užtikrinti žmogaus teises ir esmines laisves. UPR tikslas yra pagerinti žmogaus teisių padėti visame pasaulyje bei prisidėti prie kovos su žmogaus teisių pažeidimais,. Šį procesą vykdo pati valstybė, prižiūrima JT Žmogaus teisių tarybos. UPR suteikia galimybę kiekvienai JT valstybei narei nurodyti kokių veiksmų ši ėmėsi užtikrinant žmogaus teises ir įsipareigojimus. Vienas pagrindinių UPR bruožų yra vienodas valstybių traktavimas vertinant žmogaus teisių situaciją jose. 2017 m. buvo pradėtas trečiasis UPR ciklas.

UPR Lietuvoje

Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje JT Visuotinės periodinės peržiūros sesijoje pirmą kartą buvo svarstyta 2011 m. spalio - 2012 m. kovo mėnesiais, o 2017m. JT Žmogaus teisių taryboje patvirtinta Lietuvos žmogaus teisių visuotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo ataskaita.

 2017 m. kovo 16 d. Ženevoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 34-osios sesijos metu įvyko Antrasis Visuotinės periodinės peržiūros dėl Lietuvos Respublikos ataskaitos žmogaus teisių srityje rezultatų svarstymas. Posėdžio metu buvo aptarti ir konsensusu patvirtinti Lietuvos dalyvavimo antrajame visuotinės periodinės peržiūros cikle rezultatai. Šiame naujajame penkerių metų cikle Lietuva priėmė vykdymui 153 (iš 172 pateiktų) JT valstybių narių rekomendacijų. Jos apima prisijungimą prie tarptautinių konvencijų, reglamentuojančių įvairius žmogaus teisių įgyvendinimo aspektus, pakantumo ir nediskriminacijos užtikrinimą, pagarbą moterų ir neįgaliųjų asmenų teisėms, įstatymo viršenybę ir kitas susijusias sritis.