PPO

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2021.02.15 11:30

Pasaulio prekybos organizacija (PPO) buvo įkurta 1995 metais, pakeitus nuo 1947 m. pasaulinę prekybą reguliavusį Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT – General Agreement on Trade and Tariffs). PPO vadovauja Ministrų konferencija. Pagal Marakešo sutartį, kuria įsteigiama PPO, Ministrų konferencija organizuojama kas dveji metai. Joje dalyvauja visų PPO šalių atstovai.

Šiuo metu PPO narės yra 164 valstybės. Dar 23 šalys yra stojimo į PPO procese. Lietuva į PPO įstojo 2001 m. gegužės 31 d.

Tarp Ministrų konferencijos susirinkimų jos funkcijas atlieka Generalinė taryba. Konkretūs PPO klausimai, priklausomai nuo srities, sprendžiami PPO komitetuose, pakomitečiuose ir darbo grupėse. Jie taipogi sudaryti iš visų PPO šalių narių atstovų.

PPO užtikrina, kad jos šalių narių prekyba vyktų pagal tarpusavyje sutartas taisykles, kurios užfiksuotos PPO sutartyse.

PPO turi ginčų sprendimo mechanizmą, kuriame sprendžiami ginčai tarp PPO šalių narių. Ginčai iškyla, kai viena narė mano, kad kita nevykdo PPO sutarčių arba savo įsipareigojimų organizacijai.

PPO savo veikloje remiasi šiais principais:

  • Didžiausio palankumo statusas (kiekviena PPO narė turi vienodai palankiai traktuoti visų kitų PPO narių prekes ir paslaugas);
  • Nacionalinis statusas (prekės ir paslaugos, patekusios į šalies PPO narės rinką, būtų traktuojamos ne mažiau palankiai negu lygiavertės vietinės prekės ir paslaugos);
  • Laipsniškas prekybos liberalizavimas derybų keliu;
  • Prekyba vykdoma pagal nustatytas taisykles;
  • Skatinama sąžininga konkurencija;
  • Darni plėtra ir ekonominės reformos.

Tapdama PPO nare šalis (muitų teritorija) ne tik įsipareigoja vykdyti PPO sutarčių reikalavimus, bet ir nekelti importo muitų tarifų aukščiau negu suderėtas lygis, bei užtikrinti paslaugų rinkos atvėrimą paslaugų teikėjams srityse, dėl kurių prisiimti įsipareigojimai.

Europos Sąjunga, kaip ir kiekviena jos šalis narė, yra atskira PPO narė. Kadangi užsienio prekybos politika yra išimtinai ES kompetencija, PPO ES šalių narių interesams atstovauja Europos Komisija.  Europos Komisija reguliariai konsultuojasi su Europos Tarybos Prekybos politikos komitetu, kurį sudaro aukšto rango ES valstybių pareigūnai. ES valstybių narių pozicijos derinamos tiek Briuselyje, tiek Ženevoje. Kiekviena ES šalis narė taip pat yra ir PPO narė, todėl balsavimo atveju ES balsų skaičius būtų lygus ES šalių narių skaičiui. ES šalys narės taip pat gali būti renkamos vadovauti PPO derybiniams ir reguliariosios veiklos komitetams ir darbo grupėms. Lietuvos atstovai yra vadovavę šiems PPO komitetams: Muitinio vertinimo komitetui, Mokėjimų balanso apribojimų komitetui, Biudžeto, finansų ir administracijos komitetui,  Subsidijų ir kompensacinių priemonių komitetui, Prekybos lengvinimo komitetui.

PPO būstinė yra Ženevoje. Lietuvos interesus šioje organizacijoje atstovauja ir gina Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie JT biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje (Lietuvos nuolatinis atstovas prie PPO).