Conventions of the United Nations

Created: 2014.02.06 / Updated: 2022.11.10 12:30
 1. Universal Declaration of Human Rights, 1948
  Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
  Lietuvos Respublika laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos įsipareigojo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjudžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 22 punktu ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. kovo 12 d nutarimu Nr. I-1136.
 2. Jungtinių Tautų Chartija
  Charter of the United Nations, San Francisco, 26 June 1945
  LR Aukščiausiosios Tarybos 1991.01.29 pareiškimas
  Lietuva priimta į JT 1991.09.17
 3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966
  Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas.
  Įsigaliojo 1992.02.20
 4. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
  Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas.
  Įsigaliojo 1992.02.20
 5. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
  Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvus Protokolas
  Įsigaliojo 1992.02.20
 6. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of Death Penalty, 1989
  Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrasis fakultatyvinis protokolas mirties bausmei panaikinti.
  Pasirašytas 2000.09.08;
  Įsigaliojo 2002.06.27
 7. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969
  Vienos Konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės, 1969
  Įsigaliojo 1992.02.14
 8. Vienna Convention on Consular Relations, 1963
  Vienos konvencija dėl konsulinių santykių, 1963
  Įsigaliojo 1992.02.14
 9. Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961
  Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, 1961
  Įsigaliojo 1992.02.14
 10. Vaiko teisių konvencija, 1989
  Convention on the Rights of the Child, New York 20 November 1989
  Įsigaliojo 1992.03.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 60-1501
  Patikslintas vertimas skelbtas TAR 2022-08-03, Nr. 2022-16556.

  10.1. 1989 m. Vaiko teisių konvencijos 43 straipsnio 2 dalies pataisa, patvirtinta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1995 m. gruodžio 21 d.
  Amendment of the 2 paragraph of Article 43 of the Convention on the Rights of the Child, adopted by the Conference of States Parties on 12 December 1995
  Įsigaliojo 2002.11.18
  Ratifikuota 2002.01.12 įstatymu Nr. IX-700
  Skelbtas "Valstybės žiniose" - 2002 Nr. 13-479.

  10.2. Vaiko teisių konvencijos fakultatyvus protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuosiuose konfliktuose
  Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, New York, 25 May 2000
  Pasirašytas 2002.02.13
  Įsigaliojo 2003.03.20
  Ratifikuotas 2002.11.12 įstatymu Nr. IX-1196 su pareiškimu.
  Skelbtas "Valstybės žiniose" - 2002 Nr. 126-5734.
  Patikslintas vertimas skelbtas TAR 2022-08-03, Nr. 2022-16558.

  10.3. Vaiko teisių konvencijos fakultatyvus protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos
  Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
  Niujorkas, 2000.05.25
  Įsigaliojo 2004.09.05
  Ratifikuota 2004.06.10 įstatymu Nr. IX-2269.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2004 m. Nr. 108-4037.
  Patikslintas vertimas skelbtas TAR 2022-08-03, Nr. 2022-16557.

  10.4. Vaiko teisių konvencijos fakultatyvus protokolas dėl pranešimų procedūros
  Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure
  Niujorkas, 2011.12.19
  Lietuvos vardu pasirašyta 2015.09.30
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2023-01-03.
  Ratifikuotas 2022.06.30. įstatymu Nr. XIV-1375.
  Skelbtas TAR, 2022-11-09 Nr. 2022-22664.

 11. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, 1979
  Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, 1979
  Įsigaliojo 1994.02.17
 12. Convention on Road Traffic, Vienna 1968
  Kelių eismo Konvencija, Viena 1968
  Įsigaliojo 1992.11.20
 13. Convention on Road Signs and Signals, Vienna 1968
  Kelio ženklų ir signalų konvencija, priimta 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje
  Įsigaliojo 1992.11.20
 14. European Agreement Supplementing the Convention on Road Traffic, Geneva 1971
  Europos Susitarimas, papildantis Kelių eismo konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, Ženeva 1971
  Įsigaliojo 1993.01.31
 15. Convention of the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), 1956
  Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), 1956
  Įsigaliojo 1993.06.15
 16. Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), 1978
  Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) Protokolas, 1978
  Įsigaliojo 1993.06.15
 17. Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention), Geneva 1975
  Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija), Ženeva
  Įsigaliojo 1993.08.26
 18. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, Geneva 1958
  Konvencija dėl teritorinės jūros ir gretutinės zonos.
  Į
  sigaliojo 1992.03.01
 19. Convention on Psychotropic Substances, Vienna 1971
  1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencija
  Įsigaliojo 1994.05.29
 20. United Nations Framework Convention on Climate Change, New York 1992
  Jungtinių Tautų klimato kaitos konvencija, Niujorkas 1992
  Pasirašyta 1992.06.11
  Įsigaliojo 1995.06.22
 21. onvention on Biological Diversity, 1992
  Biologinės įvairovės konvencija, 1992
  Pasirašyta 1992.06.11
  Įsigaliojo 1996.05.01
 22. Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985
  Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos, 1985
  Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987
  Monrealio Protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, 1987
  Įsigaliojo 1995.04.18
 23. Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, agreed by the Second Meeting of the Parties at London on 27-29 June 1990
  Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, agreed by the Fourth Meeting of the Parties at Copenhagen on 23-25 November 1992
  Monrealio protokolo dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį, Londono ir Kopenhagos papildymai ir pataisos (1990, 1992)
  Įsigaliojo 1998.05.04
 24. Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų pakeitimas
  Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
  Priimtas Kigalyje, 2016-10-15.
  Įsigalioja 2019-01-01 (išskyrus Pakeitimo I straipsnyje išdėstytus Protokolo 4 straipsnio pakeitimus)
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 24 d. įstatymu Nr. XIII-1196.
  Skelbtas TAR, 2018-07-30, i. k. 2018-12609.
 25. Convention on the Long-Range Transboundary Air Pollution, 1979
  Tolimų oro teršalų pernašų konvencija, 1979
  Įsigaliojo 1994.04.25
 26. United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods, Vienna 1980
  Konvencija dėl tarptautinio pirkimo pardavimo sutarčių, Viena 1980
  Įsigaliojo 1996.02.01
 27. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York 1958
  Konvencija dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, Niujorkas 1958
  Įsigaliojo 1995.06.12
 28. Single Convention on Narcotics Drugs, 1961
  1961 metų Bendroji  narkotinių medžiagų konvencija.
  Įsigaliojo 1994.03.30
 29. International Convention on the Harmonization of frontier control of goods, Geneva 1982
  Konvencija dėl krovinių kontrolės pasienyje sąlygų harmonizavimo, Ženeva 1982
  Įsigaliojo 1996.03.07
 30. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), 1957
  Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), 1957
  Įsigaliojo 1996.01.07 (restruktūrizuota ADR 2001 m. leidimo sutartis LR įsigaliojo 2003.01.01)
  "VŽ" - 1998 Nr.106, pakeitimai 1999 Nr.87, restruktūrizuota ADR 2001 m. leidimo sutartis "VŽ" - 2003 Nr.46 (1), 46(2)
 31. Convention on the Protection and use of Transboundary Watersources and International Lakes, Helsinki, 17 March 1992
  Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencija, Helsinkis 1992
  Pasirašyta 1992.03.18
  Įsigaliojo 2000.07.27
  "VŽ" - 2000 Nr.22
 32. Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, Helsinki, 17 March 1992
  Konvencija dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio (Helsinkis, 1992 kovo 17 d.)
  Pasirašyta 1992.03.18
  Įsigaliojo 2001.02.01
  "VŽ" - 2000 Nr.94
  33.1. Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio I priedo pakeitimas
  Amended Annex 1 to the Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents
  Ženeva, 2014-12-03/05.
  Įsigaliojo 2015-12-19.
  Skelbtas TAR, 2016-03-07, i. k. 2016-04323.
 33. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Paris, 13 January 1993
  Konvencija dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo (Paryžius, 1993 sausio 13)
  Pasirašyta 1993.01.13
  Įsigaliojo 1998.05.15
  "VŽ" - 1998 Nr.35
 34. Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide, 1948
  Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį.
  Įsigaliojo 1996.05.01
  "VŽ" - 2002 Nr.23
 35. Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity, 1968
  Konvencija dėl senaties termino netaikymo už karo nusikaltimus ir už nusikaltimus žmoniškumui, 1968
  Įsigaliojo 1996.05.01
  "VŽ" - 2002 Nr.23
 36. Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 1984
  Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, 1984
  Įsigaliojo 1996.03.02
 37. Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947
  Konvencija dėl specializuotų agentūrų privilegijų ir imunitetų, 1947
  Įsigaliojo 1997.02.10
  "VŽ" - 1999 Nr.83
  39.1. Konvencijos dėl specializuotųjų agentūrų privilegijų ir imunitetų XVIII priedas „Pasaulio turizmo organizacija“, kurį patvirtino Jungtinių Tautų Organizacijos Ekonominė ir socialinė taryba 2008 m. balandžio 29 d. ir Pasaulio turizmo organizacijos Vykdomoji taryba aštuoniasdešimt trečiojoje sesijoje, vykusioje 2008 m. birželio 13–14 d. Čedžu (Jeju) (Korėjos Respublika)
  Annex XVIII to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 21 November 1947 was approved by the United Nations Economic and Social Council on 29 April 2008 and by the Executive Council of the World Tourism Organization at its eighty-third session in Jeju on 13-14 June 2008
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2015 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr. XII-1657.
  Įsigaliojo 2015-06-12.
  Skelbtas TAR, 2015-06-09, i. k. 2015-09010.
 38. Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946
  Konvencija dėl Jungtinių Tautų privilegijų ir imunitetų, 1946
  Įsigaliojo 1993.12.09
  "VŽ" - 1999 Nr.83
 39. Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva, June 7th 1930
  Ženevos konvencija dėl vieningo įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (1930)
  Įsigaliojo 1997.05.11
 40. Convention providing a Uniform Law for Cheques, Geneva, March 19th 1931
  Ženevos konvencija dėl vieningo čekių įstatymo (1931)
  Įsigaliojo 1997.05.11
 41. Convention relating to the status of refugees, 1951
  1951 m. konvencija dėl pabėgėlių statuso
  Įsigaliojo 1997.07.27
  "VŽ" - 1997 Nr.12
 42. Protocol relating to the status of refugees, 1967
  1967 m. protokolas dėl pabėgėlių statuso
  Įsigaliojo 1997.04.28
  "VŽ" - 1997 Nr.12
 43. European Agreement concerning the work of crews vehicles engaged in international road transport (AETR)
  Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) (Ženeva, 1970.07.01)
  Įsigaliojo 1998.11.30
  "VŽ" - 2000 Nr.59
 44. European Agreement on main inland waterways of international importance (AGN), 1996
  Europos susitarimas dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelių (AGN)
  Pasirašyta 1997.06.25
  Įsigaliojo 2000.07.27
  "VŽ" - 2000 Nr.29
 45.  United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, 1988
  Konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, 1988
  Įsigaliojo 1998.09.06
  "VŽ" - 1998 Nr.38
 46. Convention on prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects (and protocols), 1980
  Konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo, 1980
  I protokolas dėl neaptinkamų dalelių.
  II protokolas dėl minų, minų-spąstų ir kitų įtaisų naudojimo uždraudimo arba apribojimo
  III protokolas dėl padegamųjų ginklų naudojimo apribojimo ir uždraudimo
  IV protokolas dėl apakinančių lazerinių ginklų
  Įsigaliojo 1998.12.03
  "VŽ" - 1998 Nr.83
 47. Agreement on the importation of educational, scientific and cultural materials, 1950
  Sutartis dėl švietimo, mokslo ir kultūros priemonių importo (Florencija, 1950)
  Įsigaliojo 1998.08.21
  "VŽ" - 1998 Nr.74
 48. Protocol to the Agreement on the importation of educational, scientific and cultural materials, Nairobi 1976
  Sutarties dėl švietimo, mokslo ir kultūros priemonių importo protokolas (Nairobis, 1976)
  Įsigaliojo 1999.02.21
  "VŽ" - 1998 Nr.74
 49. International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination, 1966
  Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo
  Pasirašyta 1998.06.08
  Įsigaliojo 1999.01.09
  "VŽ" - 1998 Nr.108
 50. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998
  Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas, priimtas 1998 m. liepos 17 d. Jungtinių Tautų diplomatinėje įgaliotųjų atstovų konferencijoje, skirtoje Tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimui
  Pasirašytas 1998.12.10
  Įsigalioja 2003.08.01
  "V.Ž." - 2003 Nr.49

  52.1. Amendment to Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court
  Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnio pakeitimas
  Kamapala, 2010-06-10
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2016-12-07.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2015 m. lapkričio 12 d. įstatymu Nr. XII-2013.
  Ratifikaciniai raštai deponuoti 2015-12-07.
  Skelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19274.

  52.2. Amendments on the Crime of Aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court
  Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto pakeitimai dėl agresijos nusikaltimo
  Kampala, 2010-06-11.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2016-12-07.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2015 m. lapkričio 12 d. įstatymu Nr. XII-2013.
  Ratifikaciniai raštai deponuoti 2015-12-07.
  Skelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19274.

 51. Basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal
  Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės, 1989 kovo 22 d.
  Įsigaliojo 1999.07.21
  "VŽ" - 1999 Nr.13
  53.1 Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposals
  1989 Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės pakeitimas, priimtas šalių konferencijos sprendimu Nr. III/1
  Ženeva, 1995-09-22.
  Įsigaliojo 2019-12-05.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2003 m. rugsėjo 18 d. įstatymu Nr. IX-1739.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2003 Nr. 97.
 52. International convention for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations
  Tarptautinė Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos, 1961
  Įsigaliojo 1999.07.22
  "VŽ" - 1999 Nr.11
 53. Convention on the prohibition of the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines and on their destruction
  Konvencija dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo, 1999
  Pasirašyta 1999.02.26 (su deklaracija - Prezidento dekretas dėl įgaliojimų 1999.02.26 nr.324)
  Įsigalioja 2003.11.01
  "V.Ž." - 2003 Nr.49
 54. Convention for the protection of producers of phonograms against unauthorized duplication of their phonograms, Geneva 1971
  Konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo, Ženeva 1971
  Įsigaliojo 2000.01.27
  "VŽ" - 1999 Nr.82
 55. Convention on environmental impact assessment in a transboundary context, Espoo 1991
  Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste
  Įsigaliojo 2001.04.11
  "VŽ" - 1999 Nr.92
  57.1 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolas
  Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
  Kijevas, 2003-05-21. 
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2011-06-20.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010 m. lapkričio 12 d. įstatymu Nr. XI-1113.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2010-12-23 Nr. 151-7714 ir ES OL L 308, 2008-11-19, p. 33—49.
  57.2 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste pirmasis pakeitimas
  Amendment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
  Sofija, 2001-02-27.
  Įsigaliojo 2014-08-26.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010 m. lapkričio 12 d. įstatymu Nr. XI-1113.
  Skelbtas  „Valstybės žiniose“ 2010-12-23 Nr. 151-7714.
  57.3 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste antrasis pakeitimas
  Amendment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
  Kavtatas, 2020-06-04.
  Įsigaliojo 2017-10-23.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010 m. lapkričio 12 d. įstatymu Nr. XI-1113.
  Skelbtas  „Valstybės žiniose“ 2010-12-23 Nr. 151-7714.
 56. Convention relating to the status of stateless persons
  Konvencija dėl asmenų be pilietybės statuso, 1954
  Įsigaliojo 2000.05.07
  "VŽ" - 2000 Nr.59
 57. Convention for the settlement of certain conflicts of laws in connection with bills of exchange and promissory notes, Geneva 1930
  Ženevos konvencija dėl įstatymų kolizijų naudojant įsakomuosius ir paprastuosius vekselius sprendimo, 1930
  Įsigaliojo 2000.07.27
  "VŽ" - 2000 Nr.22
 58. Convention for the settlement of certain conflicts of laws in connection with cheques, Geneva 1931
  Ženevos konvencija dėl įstatymų kolizijų naudojant čekius sprendimo, 1931
  Įsigaliojo 2000.07.27
  "VŽ" - 2000 Nr.22
 59. Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage (ATP), Geneva 1970
  Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP)
  Įsigaliojo 2001.04.28
  “VŽ” - 2000 Nr.68
 60. Convention on the safety of United Nations and associated personnel, 1994
  Konvencija dėl Jungtinių Tautų ir joms priskirto personalo apsaugos
  Įsigaliojo 2000.10.08
  "VŽ" - 2000 Nr.48
 61. International Convention Against the Taking of Hostages
  Tarptautinė konvencija dėl kovos su įkaitų ėmimu, sudaryta 1979 m. gruodžio 18 d.
  Įsigaliojo 2001.03.04
  "VŽ" - 2000 Nr.108
 62. Sutartis dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms,  įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų, sudaryta 1958 m. kovo 20 d. Ženevoje
  Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be fitted and/or be used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals granted on the Basis of these Prescriptions
  Įsigaliojo 2002.03.29
  "VŽ" - 2001 Nr.19
 63. Convention on the Prohibition of Military or any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, New York, 10 December 1976
  Konvencija dėl aplinkos keitimo būdų naudojimo karo ar bet kokiems priešiškiems tikslams uždraudimo
  Įsigaliojo 2002.04.16
  "V.Ž." - 2002 Nr.40
 64. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus
  Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais
  Orhusas 1998 m. birželio 25d.
  Įsigaliojo 2002-04-28
  "VŽ" - 2001 Nr.73 (pataisytas tekstas - 2009 m. Nr. 8-273).
 65. Europos susitarimas dėl pagrindinių tarptautinių geležinkelio linijų (AGC) ), Ženeva 1985 m. gegužės 31 d.
  European Agreement on Main International Railway Lines (AGC)
  Įsigaliojo 2002.06.25
  "VŽ" - 2001 Nr.76
 66. Convention on Customs Treatment of Pool Containers used in International Transport. Geneva, 21 January 1994
  Konvencija dėl muitinės tvarkos, taikomos tarptautiniame transporte naudojamiems bendro fondo konteineriams, sudaryta 1994 m. sausio 21 d. Ženevoje
  Įsigaliojo 2003.07.03
  "VŽ" - 2002 Nr.104
 67. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, New York, 14 December 1973
  Konvencija dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos
  Įsigaliojo 2002.11.22
  "VŽ" - 2002 Nr.97
 68. Customs Convention on the Temporary Importation of Private Road Vehicles, New York, 4 June 1954
  Muitinės konvencija dėl asmeninių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo, priimta 1954 m. birželio 4 d. Niujorke
  Įsigaliojo 2003.04.03
  "VŽ" - 2002 Nr.126
 69. Customs Convention on the Temporary Importation of Commercial Road Vehicles, Geneva, 18 May 1956
  Muitinės konvencija dėl komercinių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo, priimta 1956 m. gegužės 18 d. Ženevoje
  Įsigaliojo 2003.04.03
  "VŽ" - 2002 Nr.126
 70. Tarptautinė muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencija ir jos E.3 priedas dėl muitinės sandėlių
  International convention on the simplification and harmonization of customs procedures and annex E.3 concerning Customs warehouses
  Įsigaliojo 2003.05.14
  "VŽ" - 2002 Nr.126
 71. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted on 9 December 1999
  Tarptautinė konvencija dėl kovos su terorizmo finansavimu
  Įsigaliojo 2003.03.22
  V.Ž." - 2003 Nr.8; TAR 2022-08-03, Nr. 2022-16558.
 72. United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000
  Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
  Pasirašyta 2000.12.13
  Įsigaliojo 2003.09.29
  "V.Ž." - 2002 m. Nr. 51
 73. United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa
  Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras ir (ar) dykumėjimą, ypač esančiose Afrikoje
  Paryžius, 1994.10.14
  Įsigaliojo 2003.10.23
  "V.Ž." - 2003 m. Nr. 88
 74. United Nations Convention on the Law of the Sea
  Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija
  Montego Bay, 1982 12 10
  Įsigaliojo 2003.12.12
  “V.Ž.” – 2003 m. Nr. 107
 75. Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, New York, 28 July 1994
  Susitarimas dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos XI dalies įgyvendinimo
  Įsigaliojo 2003.12.12
  “V.Ž.” – 2003 m. Nr.107
 76. Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks
  Susitarimas dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su vienos valstybės ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo
  New York, 1995.08.04
  Įsigaliojo 2007.03.31
  "V. Ž." - 2006 m. Nr. 137
 77. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000
  Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildantis Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
  Pasirašytas 2002.04.25
  Įsigaliojo 2003.12.25
  "V.Ž." – 2003 m. Nr. 49
 78. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000
  Protokolas dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildantis Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
  Pasirašytas 2002.04.25
  Įsigaliojo 2004.01.28
  "V.Ž." – 2003 m. Nr. 49
 79. The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
  Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolas
  Monrealis, 2000.01.29
  Pasirašytas 2000.05.24
  Įsigaliojo 2004.02.05
  “V.Ž.” - 2013 m. Nr. 2-36
 80. Protocol to the 1979 Convention on the Long-Range Transboundary Air Pollution on Long-Term Financing of the Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long Range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP), Geneva, 28 September 1984
  1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (angl. EMEP) ilgalaikio finansavimo
  Įsigaliojo 2004.02.05
  “V.Ž.” – 2003 m. Nr. 97
 81. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
  Tarptautinė konvencija dėl kovos su teroristų vykdomais sprogdinimais
  Niujorkas, 1997.12.15
  Pasirašyta 1998.06.08
  Įsigaliojo 2004.04.16
  “V.Ž.” – 2004 m. Nr. 36
 82. Amendment to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III) (CCW)
  Jungtinių Tautų 1980 m. Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo 1 straipsnio pakeitimas
  Ženeva, 2001.12.21
  Įsigaliojo 2004.05.18
  „V.Ž.“ - 2003 m. Nr. 28
 83. Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
  Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje
  Roterdamas, 1998.09.10
  Įsigaliojo 2004.06.15
  „V.Ž.“ - 2004 m. Nr. 42
 84. Amendment to the Montreal Protocol agreed by the Ninth Meeting of the Parties at Montreal on 17 September 1997 and the Amendment to the Montreal Protocol agreed by the Eleventh Meeting of the Parties at Beijing on 3 December 1999
  Monrealio protokolo pakeitimas, priimtas devintajame šalių susitikime, įvykusiame Monrealyje 1997 m. rugsėjo 17 d., ir Monrealio protokolo pakeitimas, priimtas vienuoliktajame šalių susitikime, įvykusiame Pekine 1999 m. gruodžio 3 d.
  Įsigaliojo 2004.06.15
  „V.Ž.“ - 2004 m. Nr. 42
 85. International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol
  Tarptautinė konvencija dėl kovos su pinigų padirbinėjimu ir jos protokolai
  Ženeva, 1929.04.20
  Įsigaliojo 2004.07.01
  „V.Ž.“ - 2004 m. Nr. 40
 86. Konvencija dėl specialiųjų misijų
  Convention on Special Missions
  Niujorkas, 1969 m. gruodžio 8 d.
  Įsigaliojo 2004.09.04
  „V.Ž.“ – 2004 m. Nr. 108
 87. Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Fakultatyvinis protokolas
  Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
  Niujorkas, 1999 m. spalio 6 d.
  Įsigaliojo 2004.11.05
  „V.Ž.“ - 2004 m. Nr. 122
 88. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolas dėl sunkiųjų metalų
  Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals
  Orhusas (Danija), 1998 m. birželio 24 d.
  Įsigalioja 2005.01.26
    „V.Ž.“ - 2004 m. Nr. 152
  93.1. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 metų Protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimai, išdėstyti Konvencijos vykdomosios institucijos Sprendimo 2012/5 priede
  Amendments to the Text of and Annexes Other than III and VII to the 1998 Protocol on Heavy Metals of the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, adopted by Decision 2012/5
  Ženeva, 2012-12-13.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. balandžio 25 d. įstatymu Nr. XIII-314.
  Skelbtas TAR, 2017-08-01, i. k. 2017-12944.
   
 89. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolas dėl patvarių organinių teršalų
  Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants
  Orhusas, 1998-06-24.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2006-09-14.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. gegužės 9 d. įstatymu Nr. X-600.
  Skelbta “Valstybės žiniose” - 2006 Nr. 68-2498.

  94.1.1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 metų Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimai, išdėstyti Konvencijos vykdomosios institucijos Sprendime 2009/1
  Amendments to the text of Annexes I, II, III, IV, VI and VIII to the 1998 Protocol to the Convention Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants, adopted by Decision 2009/1
  Ženeva, 2009-12-18.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. balandžio 25 d. įstatymu Nr. XIII-315.
  Skelbtas TAR, 2017-08-01, 2017-12948.

  94.2. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 metų Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimai, išdėstyti Konvencijos vykdomosios institucijos Sprendime 2009/2
  Ammendments to Annexes I and II to the 1998 Protocol to the Convention Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants, adopted by Decision 2009/2
  Ženeva, 2009-12-18.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. balandžio 25 d. įstatymu Nr. XIII-315.
  Ratifikaciniai raštai išsiųsti LR nuolatinei misijai JT 2017-06-22.
  Skelbtas TAR, 2017-08-01, i. k. 2017-12949.
 90. Tamperės konvencija dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms
  Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations
  Tamperė, 1998 m. birželio 18 d.
  Įsigaliojo 2005.01.08
  „V.Ž.“- 2004 m. Nr. 163
 91. Susitarimas dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo privilegijų ir imunitetų
  Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court
  Niujorkas, 2002.09.09
  Pasirašytas 2004.05.25
  Įsigaliojo 2005.01.29
    „V.Ž.“ - 2004 m. Nr. 170
 92. Jungtinių Tautų klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas
  Kyoto Protocol to the United Nations Frameworks Convention on Climate Change
  Kyoto, 1997.12.11
  Pasirašytas 1998.09.23
  Įsigaliojo 2005.02.16
  "V.Ž." - 2002 Nr. 126
  97.1 Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimas
  Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
  Doha, 2012-12-08.
  Įsigaliojo 2020-12-31. 
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2015 m. spalio 20 d. įstatymu Nr. XII-1979.
  Skelbtas TAR 2016-02-23, i. k. 2016-03461.
 93. Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija
  WHO Framework Convention on Tobacco Control
  Ženeva, 2003 m. gegužės 21 d.
  Pasirašyta 2003.09.22
  Įsigalioja 2005.03.16
  „V.Ž.“ - 2004 m. Nr. 152
 94. Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Groun-Level Ozone
  1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo
  Geteborgas, 1999.11.30
  Įsigaliojo 2005.05.17
  „V.Ž.“ - 2004 m. Nr. 44

  99.1. 1999 m. Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai, išdėstyti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos vykdomosios institucijos Sprendimo 2012/2 priede
  Amendment of the text and annexes II to IX to the Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone and the addition of new annexes X and XI adopted by Decision 2012/2
  Ženeva, 2012-05-04.
  Įsigaliojo 2020-01-13.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. XIII-2260.
  Skelbtas TAR, 2020-01-03, i. k. 2020-00052.

 95. Customs Convention on Containers, Geneva 1972
  1972 m. Muitinės konvencija dėl konteinerių
  Įsigaliojo 2002.09.27
  „V.Ž.” - 2002 Nr. 18
 96. Protokolas prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių bei komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildantis Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
  Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 31 May 2001
  Pasirašytas 2002.12.12
  Įsigaliojo 2005.07.03
  „V.Ž.“ - 2005 Nr.12
 97. Susitarimas dėl mažųjų banginių apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose
  Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas, done at New York on 17 March 1992
  Įsigaliojo 2005.07.26
  „V.Ž.“ - 2005 m. Nr. 64-2268
 98. Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolas  Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourse and International Lakes
  Londonas, 1999.06.17
  Įsigaliojo 2005.08.04
  Skelbta „V.Ž.“ - 2004 m. Nr. 36
 99. Susitarimas dėl Tarptautinio jūrų teisės tribunolo privilegijų ir imunitetų
  Agreement on the Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the Sea
  Priimtas Niujorke 1997.05.23
  Įsigaliojo 2005.12.01
  Skelbta “V.Ž” - 2005 m. Nr. 122-4364
 100. Konvencija dėl turizmui taikytinų muitinės lengvatų ir jos papildomas protokolas dėl turizmo informacinių dokumentų ir medžiagos importo.
  Convention concerning Customs Facilities for Touring and the Additional Protocol to the Convention concerning Customs Facilities for Touring, relating to the Importation of Tourist Publicity Documents and Material Niujorkas 1954.06.04
  Įsigaliojo 2006.03.01
  Skelbta “Valstybės žiniose” - 2005 m. Nr. 133-4783
 101. Susitarimas dėl bendrųjų techninių taisyklių ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, nustatymo 
  Agreement concerning the Establishment of Global Technical Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles
  Ženeva, 1998-06-25.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2006-07-25. 
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-537.
  Skelbta „Valstybės žiniose“, 2006 m. Nr. 54-1955.
 102. Jungtinių Tautų 1980 metų konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo Protokolas dėl likusių nuo karo sprogmenų (V protokolas)
  Protocol to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effect (Protocol V, entitled Protocol on explosive remnants of war)
  Pasirašytas Ženevoje 2003 m. lapkričio 28 d.
  Įsigaliojo 2006.11.12
  Ratifikuotas 2004.06.29 Nr. IX-2298
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 122
 103. Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją
  United Nations Convention Against Corruption
  Niujorkas, 2003.10.31
  Pasirašyta Lietuvos Respublikos vardu 2003.12.10
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2007.01.20
  Ratifikuota 2006.12.05 Nr. X-943
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr. 136-5145
 104. Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (POT)
  Stokholm Convention on Persistent Organic Pollutants
  Stokholmas, 2001 m. gegužės 22 d.
  Pasirašyta 2002.05.17
  Įsigaliojo 2007.03.05
  Ratifikuota 2006.10.10 Nr.X-842
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr. 120-4565
 105. Europos susitarimas dėl svarbių tarptautinio kombinuoto transporto linijų ir susijusių įrenginių (AGTC)
  The European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related  Installations, Done at Geneva.
  Priimtas 1991 m. vasario 1 d. Ženevoje su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais 1998-06-  25d.,  2001-02-01d.,  2001-12-18 d.,2004-04-16 d., 2005-04-07 d., 2006-05-20 d.
  Ratifikuota 2007-11-20 Nr. X-1331
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2008 m. Nr. 11-378
  Įsigaliojo 2008-05-08 d.
 106. Tarptautinė konvencija dėl jūrinių suvaržymų ir įkeitimų
  The United Nations/International Maritime Organisation Conference of plenipotentiaries on a Convention on Maritime Liens and Mortgages
  Ženeva, 1993 m. gegužės 6 d.
  Ratifikuota 2007-12-13 d. Nr. X- 1370 (Žin., 2007m. Nr. 140-5750)
  Skelbta  „Valstybės žiniose“ 2008 m. Nr. 11-377
  Įsigalioja 2008 m. gegužėso 8 d.
 107. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolas dėl tolesnio išmetamų sieros teršalų mažinimo.
  Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of   Sulphur Emissions
  Priimtas 1994 m. birželio 14 d. Osle
  Ratifikuotas 2005.05.12 Nr. X-193
  Įsigalioja 2008 m. liepos 21 d.
  Skelbta “Valstybės žiniose” - 2005 m. Nr. 70-2517
 108. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas
  Priimti Niujorke 2006 m. gruodžio 13 d.
  Pasirašyti 2007 m. kovo 30 d.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010 m. gegužės 27 d. įstatymu Nr. XI-854
  Įsigalioja Lietuvos Respublikos atžvilgiu 2010 m. rugsėjo 17 d.
  Skelbti „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 71-3561 Tarptautinio T
 109. Pareiškimas pagal prie Jungtinių Tautų Chartijos pridėto teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio 2 dalį dėl privalomosios Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcijos pripažinimo
  Declarations recognizing as Compulsory the Jurisdiction of the International Court of Justice under Article 36, Paragraph 2, of the Statute of the Court
  Įstatymas dėl privalomiosios jurisdikcijos pripažinimo 2012 m. rugsėjo 18 d. Nr. XI-2221.
  Įsigaliojo 2012 m. rugsėjo 26 d.
 110. Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių fakultatyvinis protokolas dėl privalomo ginčų sprendimo
  Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Realtions concerning the Compulsory Settlement of Disputes
  Viena, 1961-04-18.
  Įsigaliojo 2012-10-26.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. gegužės 10 d. įstatymu Nr. XI-2010.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 60-2990.
 111. Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių fakultatyvinis protokolas dėl privalomo ginčų sprendimo
  Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Realtions concerning the Compulsory Settlement of Disputes
  Viena, 1963-04-24.
  Įsigaliojo 2012-10-26.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. gegužės 10 d. įstatymu Nr. XI-2011.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 60-2991.
 112. Protokolas dėl Tarptautinės jūros dugno institucijos privilegijų ir imunitetų
  Protocol on the Privileges and Immunities of the International Seabed Authority
  Kingstonas, 1998-03-26.
  Įsigaliojo 2012-10-26.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-2110.
  Skelbtas “Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 85-4451.
 113. Biologinės įvairovės konvencijos  Kartachenos biosaugos protokolo papildomas Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolas dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo
  Nagoja, 2010-10-15.
  Įsigaliojo 2018-03-05.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. XI-2231.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2013 m. Nr. 2-37.
 114. Tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų
  International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)
  Londonas, 1995-07-07.
  Įsigalioja 2013-03-06.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričio 6 d. įstatymu Nr. XI-2367
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2012 m.  Nr. 136-6971.
 115. Konvencija dėl į kosminę erdvę paleistų objektų registravimo
  Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space
  Pateikta pasirašyti Niujorke 1975-01-14.
  Įsigaliojo 2013-03-08.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 4 d.  įstatymu Nr. XII-26.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 19-927.
 116. Konvencija dėl tarptautinės atsakomybės už kosminių objektų padarytą žalą
  Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects
  Pateikta pasirašyti Londone, Maskvoje ir Vašingtone 1972-03-29.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2013-03-25.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 4 d. įstatymu Nr. XII-26.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 19-926.
 117. Tarptautinė sutartis dėl valstybių veiklos, tyrinėjant ir naudojant kosminę erdvę, įskaitant mėnulį ir kitus dangaus kūnus, reguliavimo principų
  Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies
  Pateikta pasirašyti Londone, Maskvoje ir Vašingtone 1967-01-27.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2013-03-25.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 4 d. įstatymu Nr. XII-26
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 19-924.
 118. Susitarimas dėl astronautų gelbėjimo, astronautų grąžinimo ir į kosminę erdvę paleistų objektų grąžinimo
  Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space
  Pateikta pasirašyti Londone, Maskvoje ir Vašingtone 1968-04-22.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2013-03-25.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 4 d. įstatymu Nr. XII26.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 19-925.
 119. Konvencija dėl tarptautinės atsakomybės už kosminių objektų padarytą žalą
  Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects
  Pateikta pasirašyti Londone, Maskvoje ir Vašingtone 1972-03-29.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2013-03-25.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 4 d. įstatymu Nr. XII-26.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 19-926.
 120. Jungtinių Tautų konvencija dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo
  UN Convention on Reduction of Statelessness
  Niujorkas, 1961-08-30.
  Įsigalioja 2013-10-20.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. gegužės 9 d. įstatymu Nr. XII-268.
  Skelbta “Valstybės žiniose” 2013 m. Nr. 65-3228.
 121. Tarptautinė konvencija dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo
  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
  Niujorkas, 2006-12-20.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2013-09-13.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr. XII-254.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 83-4150.
 122. Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
  Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvus protokolas
  Done at New York, 2002-12-18.
  Entered into force for the Republic of Lithuania 2014-02-19.
  Published at TAR, 2014-02-05, i.k. 2014-01082.
 123. Arms Trade Treaty
  Sutartis dėl prekybos ginklais
  New York, 2013-04-02.
  On behalf of the Republic of Lithuania signed 2013-06-03.
  Entered into force 2014-12-24.
  Published at TAR, 2014-12-19, i.k. 2014-20125.
 124. Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo
  Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products
  Seulas, 2012-11-12.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2013-09-06.
  Įsigaliojo 2018-09-25.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. lapkričio 3 d. įstatymu Nr. XII-2732.
  Skelbtas TAR, 2016-11-24, i. k. 2016-27394.
 125. Tarptautinės konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo 8 straipsnio 6 dalies pakeitimas
  Amendment to article 8 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
  Priimta 1992-01-15 Niujorke.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. lapkričio 15 d. įstatymu Nr. XIII-11.
  Skelbtas TAR, 2016-12-05, i. k. 2016-28238.
 126.  Paryžiaus susitarimas (priimtas pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją)
  Paris Agreement
  Paryžius, 2015-12-12.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2016-04-22.
  Įsigaliojo 2017-03-04.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XIII-184.
  Skelbtas TAR, 2017-01-31, i. k. 2017-0178.
 127. Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio
  Minamata Convention on Mercury
  Kumamoto, 2013-10-10.
  Lietuvos vardu pasirašyta 2013-10-10.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2018-04-15.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2017 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. XIII-662.
  Skelbtas TAR, 2018-01-26, i. k. 2018-01242.
 128. Kelių eismo konvencija
  Convention on Road Traffic
  Ženeva, 1949-09-19.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2019-03-06.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2018 m. rugsėjo 27 d. įstatymu Nr. XIII-1507 su pareiškimu.
  Skelbta TAR, 2019-01-30, i. k. 2019-01372.

 129. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl išmetamų sieros kiekių ir jų tarpvalstybinių pernašų mažinimo mažiausiai 30 procentų
  Protocol to the 1979 Convention on the Long-Range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 Per Cent
  Helsinkis, 1985-07-08.
  Lietuvai įsigaliojo 2007-06-13.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. gruodžio 21 d. įstatymu Nr. X-1003.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2007 m. Nr. 35-1275.

 130. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl azoto oksidų išmetamų kiekių ar jų tarpvalstybinių pernašų ribojimo 
  Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes
  Sofija, 1998-10-31.
  Lietuvai įsigaliojo 2006-08-24.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-533.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2006 m. Nr.46-1648.
  Techninio priedo atitaisymas skelbtas  „Valstybės žiniose“ 2006 m. Nr. 60-0.

Subscribe to our newsletters

Captcha