Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 292 5850; In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
Faksas +7 (7172) 925 853
El. paštas

Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2015.02.12 16:33

Dėl dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pateikimo

Užsienietis prašymą leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti gali pateikti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lietuvoje pagal būsimą gyvenamąją vietą arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje.

Dokumentai, išduoti ne Lietuvoje (išskyrus kelionės dokumentus), pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

Dokumentai:

 1. Nustatytos formos prašymas;
 2. Kelionės dokumentas ir jo kopija;
 3. Dokumentas, patvirtinantį, kad užsienietis turi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos Respublikoje (pažyma iš darbovietės, pažyma iš banko, mėnesio pajamos turi būti ne mažiau, nei 700 LTL per mėnesį, t.y. ne mažiau nei 8400 LTL per metus);
 4. Dokumentas, patvirtinantį, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje turi gyvenamąją patalpą nuosavybės teise arba naudojasi gyvenamąja patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą suteikti jam gyvenamąją patalpą leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu;
 • jeigu užsienietis pateikia prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje šeimos sujungimo atveju:

Dokumentai, pateikiami kartu su 1-4 punktuose nurodytais dokumentais:

5.    nustatytos formos kvietimas* užsieniečiui atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką (už nepilnametį vaiką kvietimą pildo ir jame pasirašo vaiko teisėtas atstovas);
6.    sutuoktinio/ tėvų (įtėvių)/ vaikų (įvaikių) Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pil./Lietuvos Respublikos pasas ar Asmens tapatybės kortelė) arba sutuoktinio/ tėvų (įtėvių) leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
7.    šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai (gimimo liud., dokumentai apie pavardės keitimą, įvaikinimo dokumentai).

 • jeigu užsienietis išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka:

Dokumentai, pateikiami kartu su 1-4 punktuose nurodytais dokumentais: 

5.    teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas arba Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimas, kuriuo jis pripažintas išsaugojusiu teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį.

 • jeigu užsienietis yra lietuvių kilmės:

Dokumentai, pateikiami kartu su 1-4 punktuose nurodytais dokumentais:

5.    dokumentai, įrodantys, kad užsieniečio tėvai ar seneliai, vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai, tai galėtų būti:

- gimimo liudijimas;
- tėvo gimimo liudijimas;
- motinos gimimo liudijimas;
- kiti dokumentai (karinis bilietas, vieno iš vaikų gimimo liudijimas, jeigu asmens gimimo liudijime nenurodytos tėvų tautybės).

6.   užsieniečio rašytinis pareiškimas, kuriame jis pripažįsta save lietuviu;

 • jeigu užsienietis turi leidimą dirbti:

Dokumentai, pateikiami kartu su 1-4 punktuose nurodytais dokumentais:

5.    leidimas dirbti**;
6.    darbdavio tarpininkavimo raštas***.

 • jeigu užsienietis yra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti:

Dokumentai, pateikiami kartu su 1-4 punktuose nurodytais dokumentais:

5.    priimančios (kviečiančios) užsienietį Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos registracijos pažymėjimas;
6.    šios įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas;
7.    leidimas įmonei įdarbinti užsienio valstybės darbuotoją (-us) Lietuvos Respublikoje, siunčiančios užsienietį įmonės, įstaigos ar organizacijos raštas, patvirtinantis teisėtą jo darbą Lietuvos Respublikoje.

 • jeigu užsienietis įregistruoja įmonę, įstaigą ar organizaciją Lietuvos Respublikoje kaip savininkas arba bendraturtis, kuriam priklauso ne mažesnė kaip 10 procentų įmonės įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių dalis, ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą:

Dokumentai, pateikiami kartu su 1-4 punktuose nurodytais dokumentais:

5.    Lietuvos Respublikoje užsieniečio įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos registracijos pažymėjimas, steigimo sutartis ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad jis yra tokios įmonės, įstaigos ar organizacijos savininkas arba bendraturtis, kuriam priklauso ne mažesnė kaip 10 procentų įmonės įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių dalis;
6.    dokumentai, patvirtinantys, kad užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą (keičiant leidimą laikinai gyventi – įmonės, įstaigos ar organizacijos deklaruotos veiklos vykdymą patvirtinantys dokumentai).

 • jeigu užsienietis yra įmonės, įstaigos ar organizacijos, įregistruotos Lietuvos Respublikoje, vadovas ar įgaliotas atstovas, kai pagrindinis jo atvykimo į Lietuvos Respubliką ir buvimo joje tikslas yra darbas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje:

Dokumentai, pateikiami kartu su 1-4 punktuose nurodytais dokumentais:

5.    Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos registracijos pažymėjimas;
6.    įstatai ar nuostatai ir / ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas ar įgaliotas atstovas;
7.    dokumentai, patvirtinantys, kad pagrindinis jo atvykimo į Lietuvos Respubliką ir buvimo joje tikslas yra darbas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.

Šeimos nariams, atvykstantiems gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su užsieniečiu, gavusiu leidimą laikinai gyventi, leidimai laikinai gyventi gali būti išduoti tokiam pat laikotarpiui kaip ir šiam užsieniečiui. Pateikiami šie dokumentai:

 • Kelionės dokumentas ir jo kopija;
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis turi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos Respublikoje (pažyma iš darbovietės, pažyma iš banko, mėnesio pajamos turi būti ne mažiau, nei 700 LTL per mėnesį, t.y. ne mažiau nei 8400 LTL per metus ir t.t., vaikams- ~4200 LTL, dokumentas – tėvų pajamos);
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje turi gyvenamąją patalpą nuosavybės teise arba naudojasi gyvenamąja patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą suteikti jam gyvenamąją patalpą leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu;
 • šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai.
   

* Kvietimo užsieniečiui atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką blanką išduoda Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Kvietimas užsieniečiui atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką pildomas lietuvių kalba. Kvietimą užsieniečiui atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką patvirtina migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas, sutikrinęs nurodytus duomenis apie kvietėjo gyvenamąją vietą ir kitus duomenis apie kvietėją su Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) duomenimis. Tam skirtoje vietoje jis pasirašo, nurodo pareigas, vardą, pavardę, datą, parašą patvirtina migracijos tarnybos herbiniu antspaudu.

** Jei užsienietis pateikia darbo biržos raštą, kad pateikė dokumentus dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikos gavimo, pats leidimas dirbti turi būti pateiktas ne vėliau nei per du mėnesius nuo dokumentų padavimo dienos.

*** Tarpininkavimo rašte turi būti nurodyti šie duomenys: užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė, atvykimo į Lietuvą tikslas ir buvimo laikas, planuojama gyvenamoji vieta ir užsieniečio pragyvenimo Lietuvoje lėšos.

Naujienlaiškio prenumerata